Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Socialezekerheidsrecht (Sociale bijstand)

Studiegidsnr:1200RECRSO
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Socialezekerheidsrecht (sociale bijstand) : credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Socialezekerheidsrecht OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Koen Van Aeken
- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum socialebijstandsrecht is in feite een afsplitsing van het practicum socialezekerheidsrecht. De sociale bijstand betreft het door de wetgever aangeboden ‘vangnet’ voor mensen die (net) buiten de klassieke sociale zekerheid vallen. Gezien studenten slechts zeer beperkt kennismaken met het socialebijstandsrecht in de opleiding Rechten wordt eerst een inleidend college georganiseerd over de plaats en de algemene inhoud van dit rechtsdomein. Vervolgens gaat specifieke aandacht uit naar het OCMW-recht als onderdeel van de sociale bijstand. Tijdens het practicum blijft deze focus op het OCMW-recht behouden.

 

Het opleidingsonderdeel wordt interactief en zeer praktijkgericht ingevuld. Zo worden studenten uitgedaagd om te debatteren over actuele thema’s in de sociale zekerheid en de sociale bijstand en er is ook een uitstap naar de Arbeidsrechtbank en/of het Arbeidshof voorzien. Daarnaast wordt de koppeling gemaakt met de problematiek van armoede en kwetsbaarheid. OCMW-recht raakt immers aan het recht op een menswaardig bestaan voor elke burger en is zodoende een belangrijke schakel in het armoedebeleid. Dit thema wordt uitgewerkt aan de hand van een gastcollege, een bezoek aan een vereniging waar armen het woord nemen, een videoles of deelname aan een workshop.

 

Tot slot wordt voor bepaalde colleges nauw samengewerkt met het verwante practicum socialezekerheidsrecht, onder andere tijdens de debatklas. Het advies- en geschiltraject blijven evenwel vakspecifiek, zodat er voldoende ruimte is voor feedback en zodat ook de studiebelasting aanvaardbaar blijft.