Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Staatsrecht

Studiegidsnr:1200RECSTA
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Staatsrecht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Staatsrecht EN Bestuursrecht OF samen op te nemen met Bestuursrecht.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Jan Velaers
Vincent Verbelen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit practicum staatsrecht bouwen de studenten voort op de kennis en de inzichten die zij hebben verworven in het opleidingsonderdeel staatsrecht. De interactieve colleges worden opgebouwd rond de diverse opdrachten/casussen die de studenten voorbereiden binnen een advies- en een geschiltraject. Binnen beide trajecten oefenen de studenten zowel hun schriftelijke, als hun mondelinge vaardigheden.

Concreet wordt het practicum staatsrecht in het academiejaar 2017-2018 als volgt opgevat:

  • Binnen het adviestraject schrijven de studenten ieder individueel een juridisch advies ter oplossing van een staatsrechtelijke casus. Ze presenteren hun oplossing aan de rest van de groep, waarna deze nader wordt bediscussieerd. De casussen binnen het adviestraject worden gegroepeerd rond een viertal thema's, zoals 'de buitenlandse betrekkingen van de staat' en 'rechtstreekse en onrechtstreekse democratie'.
     
  • Binnen het geschiltraject ligt de focus op de mensenrechten/grondrechten, zoals gewaarborgd door het EVRM en de Belgische Grondwet. Aan de hand van een fictieve casus doorlopen de studenten een procedure voor hetzij het Grondwettelijk Hof, hetzij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In de loop van het practicum zal/zullen er daarnaast één of twee gastcollege(s) worden georganiseerd.