Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Buitenlandse rechtsstelsels en terminologie

Studiegidsnr:1201RECBRT
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jean-Pierre Blumberg
Dirk Vanheule
Wouter Vandenhole
Daniël Cuypers
Michaël Mallien
Tanja Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Franse juridische teksten

De cursus omvat drie delen. In het eerste deel komt het Frans publiek recht aan bod. Belangrijke verschilpunten met het Belgisch publiek recht worden geduid. Vervolgens worden de bronnen van het Franse recht behandeld. Het derde en laatste deel behandelt uit diverse rechtstakken (aansprakelijkheidsrecht; personen- en familierecht; woonrecht; intellectuele eigendomsrechten), met bijzondere aandacht voor gelijkenissen en verschillen met het Belgische recht, en waar mogelijk in het licht van Europese rechtspraak.

 

Engelse juridische teksten

In het licht van de doelstelling worden een aantal concrete thema’s en daarbij behorende teksten bestudeerd, zoals bijvoorbeeld: de staatsinrichting en politieke instellingen van het Verenigd Koninkrijk Engeland en de V.S.A., de gerechtelijke organisatie in Engeland en de V.S.A., de structuur van het rechtersrecht (precedenten en stare decisis), het onderscheid tussen Commom law en Equity e.d.m. Daarnaast komen basisbegrippen uit het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en vennootschappenrecht aan bod. Al deze thema’s worden waar mogelijk in een vergelijkende en historische context geplaatst.

 

Duitse juridische teksten

De cursus omvat drie grote delen. In een eerste deel wordt de constitutionele geschiedenis van Duitsland geschetst en worden de verschillende verdragen besproken die tot de éénmaking van Duitsland geleid hebben. In het tweede deel wordt de huidige staatsstructuur van de Bondsrepubliek Duitsland besproken.

Tenslotte worden in een laatste deel enkele elementaire concepten uit het BGB (Burgerlijk Wetboek) en het handelsrecht besproken.