Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Schrijven van juridische teksten

Studiegidsnr:1201RECJTJ
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Schrijven jurid.teksten m.i.v. jaarverh.: credit voor Rechtsmethodiek EN voor volgende OO of in het studieprogr. opnemen: Bronnen en beginselen, Inleiding privaatrecht, Personen- en familierecht en Gerechtelijk recht
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nicole Plets
Ann Smets
Chris De Roy
Daily Wuyts
Kim Swerts
Wouter D'herde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel omvat drie opdrachten op basis van een Franstalig vonnis of arrest:

1.Schrijven van een juridische paper (jaarverhandeling)

De studenten schrijven een juridische paper aan de hand van het toegewezen vonnis of arrest.

De student leest de rechterlijke uitspraak grondig en distilleert hieruit het rechtsprobleem. Vervolgens doet de student de nodige opzoekingen, nl. de toepasselijke wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, om vervolgens de paper te schrijven.

De student licht deze paper mondeling toe aan de hand van een powerpointpresentatie.

2. Schrijven van een persnota

De studenten stellen een persnota op waarin zij op een voor een leek begrijpelijke wijze een juridisch probleem bespreken. Het hun toegewezen vonnis of arrest vormt hiervoor het uitgangspunt.

3. Schrijven van een brief aan een leek

De studenten schrijven een brief aan een leek waarin zij het juridische probleem op begrijpelijke wijze uitleggen. Het hun toegewezen vonnis of arrest vormt hiervoor het uitgangspunt.