Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Micro-economie

Studiegidsnr:1201TEWAEC
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende OO'en:
- 'Inleiding tot de algemene economie' of 'Economie'
- 'Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen' of 'Wiskunde' of 'Wiskundige methoden en technieken' (minstens 8/20)
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bruno De Borger

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus volgt de grote lijnen van het handboek.

  1. Inleiding: informatie over de algemene aanpak van de cursus door de docent.
  2. Analyse van vraag en aanbod: herhaling, aanvullingen en toepassingen.
  3. Preferenties, keuzegedrag van de consument en de theorie van de vraag: herhaling, aanvullingen en toepassingen.
  4. Productie- en kostentheorie: herhaling, aanvullingen en toepassingen.
  5. Perfect concurrentiële markten en overheidsinterventie, met toepassingen.
  6. Monopolie en monopsonie: marktevenwicht, welvaartseconomische gevolgen, toepassingen.
  7. Gedrag van bedrijven met marktmacht: diverse vormen van prijsdiscriminatie, meerledige tarieven, reclame-uitgaven.
  8. Oligopolistische markten, speltheorie en strategisch gedrag: Cournot, Bertrand, dominante firma.
  9. Beslissen onder onzekerheid: verwachte nutshypothese, risico-aversie, asymmetrische informatie.
  10. Publieke goederen en externaliteiten.