Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Financiële rapportering en analyse

Studiegidsnr:1201TEWBDK
Vakgebied:Accountancy & Revisoraat
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Accountancy' of 'Inleiding tot de financiële verslaggeving' of 'Financiële verslaggeving: beginselen en analyse'
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patrick d'Haens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het eerste deel zullen de studenten, op basis van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, een overzicht krijgen van het economisch en institutioneel kader van financiële verslaggeving dat bepalend is voor de kwaliteit van financiële verslaggeving.

Vervolgens worden de belangrijkste elementen van de geconsolideerde jaarrekening geïntroduceerd. In het bijzonder worden volgende onderwerpen behandeld: de begrippen groep en controle, consolidatieverplichtingen en consolidatiekring, consolidatiemethoden, consolidatieverschillen, eliminatie van intragroepstransacties en resultaatbepaling en -toewijzing. De opstelling van de geconsolideerde jaarrekening wordt zowel bekeken vanuit de Belgische Wet op de Vennootschappen als vanuit IFRS (International Financial Reporting Standards).

Het eerste deel wordt afgesloten met de introductie van een aantal belangrijke concepten en special topics binnen financiële rapportering volgens IFRS: latente belastingen, fair value accounting impairment, financiële instrumenten en transacties in vreemde deviezen.

In het tweede deel gaat de aandacht uit naar de analyse van een enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening. Naast de studie van de klassieke analysetechnieken zal er ook aandacht besteed worden aan kasstroomanalyse, segment- en interimrapportering, niet-financiële informatie in het jaarverslag, opkomst van internetrapportering en XBRL, en falingspredictie. Verder komt de evaluatie van de kwaliteit van gerapporteerde winstcijfers en de invloed van IFRS op de jaarrekening aan bod. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de rol van corporate governance (of deugdelijk bestuur) en externe controle voor financiële verslaggeving op basis van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.