Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Markt en strategie

Studiegidsnr:1202TEWECB
Vakgebied:Economisch beleid
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende OO'en:
- 'Inleiding tot de algemene economie' of 'Economie'
- 'Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen' of 'Wiskunde' of 'Wiskundige methoden en technieken' (minstens 8/20)
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Bouckaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel biedt een eerste inleiding tot de algemene onderwerpen van de theorie van industriële organisatie. Dit domein van de economische wetenschappen behandelt de relatie tussen markten en ondernemingen, hoe bepaalde markten en industrieën functioneren, en hoe bedrijven met elkaar concurreren.

We hechten bijzondere aandacht aan strategisch gedrag tussen bedrijven. Hierbij komen de belangrijkste concepten van speltheorie, de studie van strategisch gedrag, uitdrukkelijk aan bod. Kennis van deze speltheoretische inzichten levert de noodzakelijke technieken op om de belangrijkste basismodellen van het vakgebied industriële organisatie te bestuderen.

Zoals aangekondigd zal dit gerealiseerd worden door de student vertrouwd te maken met de belangrijkste concepten van de speltheorie, gespreid over een aantal hoorcolleges. Hierbij komen de volgende concepten aan bod:

 1. Definitie van een spel (spelers, acties, strategieën en pay-offs).
 2. Statische spelen en de definitie van in dominante strategieën, geïtereerde dominante strategieën en Nash evenwicht.
 3. Sequentiële spelen, het concept van achterwaartse inductie ('backward induction') en deelspel ('subgame') perfect Nash evenwicht.
 4. Statische spelen met private informatie en veilingen.
 5. Herhaalde spelen en coöperatie.

Eenmaal de speltheoretische concepten onderwezen, behandelen we uitgebreid modellen van imperfecte concurrentie, strategische product positionering, reclame, onderzoek en ontwikkeling,...

We bestuderen eveneens modellen die de industriële structuur kunnen verklaren, zoals toetreding en uittreding.

Centrale thema's zijn:

Wanneer hebben bedrijven marktmacht? Hoe kunnen bedrijven marktmacht opbouwen en behouden? Wat zijn de economische gevolgen voor het bestaan van marktmacht? Is er ruimte voor overheidsoptreden om de welvaart te vergroten?

Dit opleidingsonderdeel behandelt:

 • speltheoretische begrippen: subgame perfect, Bayesiaans, en perfect Bayesiaans Nash-evenwicht
 • De theorie van de onderneming
 • Oligopolie: statisch en dynamisch
 • Collusie
 • Markt structuur en marktmacht
  • toe- en uittreding
  • toetredingskosten en welvaart
 • (Niet-)Prijsstrategieën:
  • Prijs discriminatie
  • Verticale relaties
  • Product differentiatie
 • Technologie: Onderzoek & Ontwikkeling
 • Businessmodellen in een aantal sectoren

 

* Voor de inleiding tot de speltheorie doen we beroep op Gibbons (http://www.nber.org/papers/t0199)

Iedere twee of drie weken zullen, tijdens het laatste uur van het hoorcollege, oefeningen behandeld worden. Deze oefeningen zijn representatief voor wat van de student op het examen verwacht wordt.