Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Ontwerp van informatiesystemen

Studiegidsnr:1203TEWITB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Informatiesystemen' OF 'Digitale informatiesystemen'
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Verelst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ontwikkeling van informatiesystemen kan worden onderverdeeld in drie fasen: analyse, ontwerp en implementatie. In de analysefase wordt bepaald welke functionaliteit een informatiesysteem moet bezitten. In de ontwerpfase wordt bepaald hoe het informatiesysteem gestructureerd moet worden om deze functionaliteit te realiseren. Tenslotte wordt het ontwerp in de implementatiefase omgezet in een werkend programma, geschreven in een bepaalde programmeertaal.

In de inleiding worden hogergenoemde begrippen analyse, ontwerp en implementatie gesitueerd en geïllustreerd door een gevalstudie, die als rode draad doorheen de ganse cursus loopt.

In een eerste deel worden de basisstructuren van moderne programmeertalen aangeleerd: selectie, sequentie en iteratie. Verder worden variabelen, datastructuren en functies/procedures behandeld.  Deze basisstructuren worden geïllustreerd d.m.v. voorbeelden o.m. in Python.

In een tweede deel wordt aangeleerd welke kwaliteiten een goed ontwerp van een informatiesysteem moet bezitten. Dan worden de eigenschappen koppeling en cohesie toegelicht, alsook de invloed die deze begrippen hebben op de kwaliteit van ontwerpen.  De vertalingen van de ontwerpen naar o.m. Python worden ter illustratie getoond. De klemtoon ligt echter niet op de implementatie, wel op het hoger beschreven ontwerp.

In het derde deel wordt object-georiënteerd (OO) ontwerp behandeld. Vervolgens worden de basisconcepten van OO uitgelegd: o.m. objecten, klassen, overerving, polymorfisme en associaties. We bespreken hoe OO ontwerp kan leiden tot een kwalitatief hoogstaande vorm van modularisatie gebaseerd op klassen en objecten. Tenslotte bespreken we enkele ontwerppatronen. Als notatie gebruiken we de Unified Modeling Language (UML).

Zowel de toepassing van gestructureerde- als OO-methoden wordt aangeleerd met oefeningen.