Systeemanalyse en databanken

Studiegidsnr:1204TEWITB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Informatiesystemen' OF 'Digitale informatiesystemen'
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Verelst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het bouwen van een informatiesysteem vangt aan met een analysefase, waarin de vereisten (informatiebehoeften) van eindgebruikers worden verzameld, geanalyseerd en gemodelleerd.  Deze modellen vormen het uitgangspunt voor de verdere ontwerp- en implementatiefasen uit het ontwikkeltraject. 

Eerst wordt besproken uit welke bronnen en via welke technieken de vereisten van een informatiesysteem kunnen worden verzameld door de systeemanalist.  Daarna wordt wordt de object-geörienteerde(OO)-benadering van informatiesysteemanalyse behandeld.  De studenten leren modelleren in de Unified Modeling Language (UML), met nadruk op use case-, class-, activity- en sequence diagrammen.  Zowel theorie als oefeningen worden behandeld.  Ook de gestructureerde benadering van informatiesysteemanalyse komt aan bod.  Meer bepaald wordt de Entity Relationship-methode behandeld, zowel qua theorie als praktijk.  Vervolgens worden de projectmanagement-aspecten van systeemanalyse behandeld.  Tenslotte wordt een overzicht gegeven van systeemontwikkelingsmethodologieën, inclusief enkele recente evoluties.