Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Sociaal-economische analyse

Studiegidsnr:1213TEWKOO
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende opleidingsonderdelen of deze in het studieprogramma op te nemen:
- 'Macro-economie'
- 'Micro-economie'
- 'Bachelorproef partim II: Seminarie topics van sociaal en economisch beleid'
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frank Vandenbroucke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus vertrekt van een klassieke probleemstelling: is er in onze samenleving een onoverkomelijke tegenstelling tussen doelstellingen van economische efficiëntie enerzijds, en doelstellingen van sociale rechtvaardigheid anderzijds? Moet het sociaaleconomisch beleid zich neerleggen bij een onvermijdelijke "afruil" () tussen efficiëntie en rechtvaardigheid? In een inleidende les wordt de relevantie van deze uitgangsvraag getoetst met behulp van een algemeen overzicht van de prestaties van hedendaagse welvaartsstaten inzake werkgelegenheid, armoedebestrijding en onderwijs. In een volgende les wordt het concept "efficiëntie" theoretisch geduid aan de hand van de klassieke economische denkkaders m.b.t. marktwerking, verzekering en overheidsingrijpen. Na deze theoretische en vooral economisch georiënteerde les komen een reeks van concrete beleidsthema’s aan bod, waarin deze inzichten getoetst worden, met name:

 

  • activering van werkzoekenden op de arbeidsmarkt;
  • doelgroepenbeleid t.a.v. kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt;
  • diversiteitsbeleid en bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt;
  • ontwikkeling van de “sociale economie”;
  • dienstencheques als instrument voor creatie van werk;
  • betaalbaarheid enerzijds en responsabilisering anderzijds in gezondheidszorg;
  • financiering van onderwijsinstellingen.