Antropologie

Studiegidsnr:1300PSWANT
Vakgebied:Antropologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Lore Van Praag

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is opgedeeld in drie grote delen:
 
In een eerste deel biedt de cursus een korte historische schets van het antropologische denken. Daarbij worden de belangrijkste stromingen in de sociale en culturele antropologie toegelicht: het doctrinair en 'sociaal' racisme, het (neo)-evolutionisme, het Amerikaane diffusi­onisme, het functionalisme, het Britse en Franse structu­ralisme, enz. Daarbij wordt eveneens aandacht besteed aan de aan deze stromingen gekoppelde theorieën en methodologieën.  

In een tweede deel ligt de nadruk op de hedendaagse sociale en culturele antropologie.  De student wordt vertrouwd gemaakt met de hedendaagse ambities van de antropologie en met de theoretische onderbouw van deze doelstellingen. Daarbij zal bijzondere aandacht gaan naar de mogelijkheden en beperkingen van de specifieke methodologieën die er in de antropologie gehanteerd worden. Daarnaast wordt dieper ingegaan op een aantal centrale concepten uit de antropologie, zoals 'cultuur', 'natie', '(trans)nationalisme' en 'etniciteit'. 
 
Het derde deel van de cursus ten slotte maakt de studenten vertrouwd met enkele hedendaagse probleemstel­lin­gen in de sociale en culturele antropologie. In dit deel van de cursus wordt ook bewust voldoende ruimte en tijd vrijgemaakt voor discussie en gastcolleges. Aan de hand van gese­lecteerde vraag­stuk­ken wordt een beeld geschetst van actuele toepas­singsmoge­lijkheden van antropolo­gische kennis: minderhedenstudies; stedelijke antropo­lo­gie; accultura­tiefenomenen; multicul­turalisme en plura­lisme; migratiestudies, enz. De geselecteerde casestudies zullen zowel door de gebruikte theoretische benadering, de gehanteerde methodologie als de populaties waarop ze betrekking hebben, illustratief zijn bij de eerste twee delen van de cursus.