Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Socialezekerheidsrecht

Studiegidsnr:1300PSWSZR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ria Janvier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tegen de achtergrond van haar ontstaansgeschiedenis komt in dit opleidingsonderdeel in eerste orde het toepassingsgebied, de financiering en de administratieve organisatie van onze sociale zekerheid aan bod.

Het zwaartepunt situeert zich in een systematische bestudering van de loonaanvullende vergoedingen (te weten de tegemoetkoming in de gezondheidszorg en de gezinsbijslagen) respectievelijk de loonvervangende uitkeringen bij ziekte of ongeval van gemeen recht versus arbeidsongevallen en beroepsziekten, in geval van werkloosheid en in de vorm van een rust- of een overlevingspensioen. De gewaarborgde regelingen komen enkel in de marge ter sprake.

Niet enkel de sociale zekerheid voor werknemers is voorwerp van dit opleidingsonderdeel, want doorlopend wordt de vergelijking gemaakt met analoge regels voor de zelfstandigen en voor het overheidspersoneel.