Hedendaagse economische en politieke geschiedenis

Studiegidsnr:1301TEWECB
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ilja Van Damme

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel heeft een dubbele agenda. In de eerste plaats wil het studenten uit het hoger onderwijs die een economische of sociaal-economische opleiding volgen een inleiding geven tot de geschiedenis als wetenschappelijke discipline. Wat doet de historicus? Wat zit er in de 'gereedschapskist' van de historicus, en in welk opzicht kan de geschiedwetenschap van nut zijn om eigentijdse economische en politieke problemen te begrijpen?

In de tweede plaats wil dit opleidingsonderdeel een eerste, algemeen overzicht bieden van belangrijke verschuivingen die zich hebben voorgedaan in grofweg de laatste tweehonderd jaar. Kennis en inzicht in deze hedendaagse of nieuwste geschiedenis is essentieel om actuele economische en politieke problemen te begrijpen en te verklaren.

Meer concreet zal in de cursus worden stilgestaan bij grote verschuivingen in de hedendaagse geschiedenis die belangrijke gevolgen hadden op economisch en politiek vlak. Essentiële ontwikkelingen, zoals de 'Industriële Revolutie', de groei van de 'consumptiemaatschappij', en het ontstaan van de 'welvaartsstaat' staan daarbij centraal. Dit opleidingsonderdeel neemt daarbij de vertrouwde geschiedenis van België in de negentiende en twintigste eeuw als vertrekpunt om economische en politieke verschuivingen met een universeel karakter historisch toe te lichten. België is het startpunt van deze cursus, een bredere blik op de economische en politieke geschiedenis van de wereld in de laatste twee eeuwen het eindpunt.