Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Kwantitatieve beleidsmethoden

Studiegidsnr:1301TEWKWM
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende OO'en:
- 'Wiskunde met (bedrijfs)econ. toep.'
- 'Statistiek met (bedrijfs)econ. toep. 1 & 2'
OF 'Beschrijvende statistiek en kansrekenen' EN 'Verklarende statistiek'
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Heidi Arnouts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een inleiding tot de econometrie en handelt over lineaire enkelvoudige en meervoudige regressie, niet-lineaire regressie en logistische regressie. De problematiek van multicollineariteit, heteroscedasticiteit en autocorrelatie wordt besproken. Het principe van het optimaal experimenteel ontwerp wordt in dit deel toegelicht.

Het tweede deel van de cursus handelt over enkelvoudige en meervoudige variantie-analyse, en covariantie-analyse. Er wordt aandacht besteed aan vaste en willekeurige factorinstellingen.

Het derde deel van de cursus handelt over principale componentenanalyse, factoranalyse, classificatietechnieken (discriminantanalyse en logistische regressie) en clusteranalyse.

Alle in de cursus besproken technieken worden geïllustreerd met economische en bedrijfseconomische toepassingen. De cursus steunt op het gebruik van het statistisch softwarepakket SAS.