Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bachelorproef Bedrijfskunde - Beleidsinformatica

Studiegidsnr:1301TEWSBB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende opleidingsonderdelen of deze in het studieprogramma op te nemen:
- de verplichte opleidingsonderdelen van modeltraject deel 3
- de opleidingsonderdelen van het betreffende profileringstraject
Contacturen:15
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Jan Verelst
Herwig Mannaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel voer je een project uit binnen de context van de beleidsinformatica, of nog, bedrijfskunde en IT.  Er wordt vertrokken van een bedrijfskundige probleemstelling in de context van een case, waarvoor wetenschappelijke literatuur dient te worden opgezocht (zie ook het OO “Onderzoeksmethodologie”).  Vervolgens dient een voorstel te worden geformuleerd voor een informatiesysteem,  dat deze bedrijfskundige probleemstelling adresseert (al dan niet als onderdeel van een bredere oplossing).  Voor dit informatiesysteem dient een informatiesysteemontwikkelingsmethodologie te worden ingezet en dienen de vereisten te worden opgesteld, gebruik makend van kennis uit de Beleidsinformatica-OO uit de Bachelor zoals het OO Inleiding tot Systeemanalyse en Databanken.