Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bedrijfsfiscaliteit

Studiegidsnr:1301TEWVSG
Vakgebied:Fiscaliteit
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:
- 'Inleiding t/h recht' of {'Inl t/h recht' en 'Publiek recht'} of 'Bronnen en beginselen v/h recht' of 'Recht en onderneming' of 'Inl t/h recht e/d publieke instellingen'
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Anne Van de Vijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit vier delen.

1. De colleges vangen aan met een algemene inleiding. De plaats van belastingen in het bedrijfsleven en de maatschappij worden toegelicht, evenals een aantal algemene beginselen van het belastingrecht (bv. "no taxation without representation", eenjarigheidsbeginsel, gelijkheidsbeginsel). Hier wordt ook aandacht besteed aan de toelaatbaarheid van fiscale planning die toelaat de belastingkost te beperken, belastingontduiking en -ontwijking. Zowel de juridische als de ethische invalshoek komen aan bod. In de volgende delen wordt vervolgens concreet ingegaan op de inkomstenbelastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting) en de BTW.

2. In het tweede deel wordt de belastingheffing besproken van de ondernemer-eenmanszaak (personenbelasting). Welke inkomsten zijn belastbaar? Welke vrijstellingen en aftrekken kunnen worden toegepast? Hoe wordt de belasting berekend? 

3. In het derde deel komt de vennootschapsbelasting aan bod. Welke inkomsten zijn belastbaar? Welke vrijstellingen en aftrekken kunnen worden toegepast? Hoe wordt de belasting berekend? 

4. Ten slotte wordt in het vierde deel het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) toegelicht.