Financieel beheer van KMO's

Studiegidsnr:1302TEWSBF
Vakgebied:Financiering
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:
- 'Accountancy' of 'Inleiding tot de financiële verslaggeving' of 'Financiële verslaggeving: beginselen en analyse'
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Eddy Laveren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een korte bespreking van de inhoud en draagwijdte van het financieel beheer van een onderneming, wordt aandacht besteed aan de succesvoorwaarden voor het opstarten van een zaak. In een tweede deel wordt dieper ingegaan op de beoordeling van de kredietwaardigheid van een KMO. In deel drie wordt onderzocht op welke wijze een financieel plan op korte en lange termijn kan worden opgemaakt. In een vierde deel wordt aandacht besteed aan de beoordeling en selectie van investeringsprojecten. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de bepaling van de relevante kasstromen als de bepaling van de kapitaalkost. In deel vijf komt de financieringsproblematiek van KMO's aan bod. Hierbij wordt zowel de vraag naar als het aanbod van financiering (o.a. bankfinanciering, venture capital en business angels) besproken. In een zesde deel wordt beknopt het beheer van het bedrijfskapitaal besproken. In deel zeven komt de waarderingsproblematiek van een KMO aan bod. In een laatste deel wordt aandacht besteed aan de opvolgings- en financieringsproblematiek van familiale KMO's.