Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Financieel management

Studiegidsnr:1304TEWBDK
Vakgebied:Financiering
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:

- 'Accountancy' of 'Inleiding tot de financiële verslaggeving' of 'Financiële verslaggeving: beginselen en analyse'
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marc Deloof

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na de inleiding, waarin de doelstellingen en functies van financieel management worden geschetst, worden in een tweede deel de basisprincipes van de waardering van reële en financiële activa, waaronder opties, besproken. Hierbij wordt ingegaan op de relatie tussen risico en rendement. In een volgend deel worden methoden ter beoordeling en selectie van investeringsprojecten voorgesteld en wordt de kapitaalkost van ondernemingen besproken. In deel vier worden de kapitaalstructuurbeslissing en de dividendpolitiek van ondernemingen geanalyseerd. In een vijfde deel wordt ingegaan op de verschillende vormen van middellange en lange termijnfinanciering. Tenslotte worden de diverse aspecten van nettobedrijfskapitaalbeheer uiteengezet.