Publieke economie en publieke financiën

Studiegidsnr:1304TEWECB
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor de volgende OO'en:

- 'Micro-economie'

- 'Macro-economie'
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jacques Vanneste

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel beoogt een theoretische fundering en evaluatie van het overheidsoptreden in de economie. 
De analyse wordt telkens  geïllustreerd met talrijke voorbeelden en cases uit Europa en de VSA.

Inleiding
Rol en dimensie van de overheidssector
Organische en mechanistische visie op het overheidsoptreden
Methoden van empirische analyse in publieke financiën
Technieken van normatieve analyse: beginselen van welvaartseconomie

Publieke goederen
Efficiënte allocatie van publieke goederen en diensten
Externaliteiten
Coase theorema
Piguouviaanse belastingheffing, subsidies, emissieheffingen, cap-and-trade programma's

Politieke economie
Politieke democratie via directe democratie: unanimiteitsregel, meerderheidsregel, mediaankiezermodel
Representatieve democratie: Bureaucratisch gedrag: Niskanen-model, rent-seeking
Theorieën over de groei van de publieke sector: wet van Wagner, Baumol, Peacock en Wiseman

Kosten-Batenanalyse

De Federale Begroting in België