Vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Studiegidsnr:1600RECVVS
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2016-2017
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Vennootschappen, verenigingen en stichtingen: credit voor Verbintenissenrecht
Contacturen:6
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Herman Braeckmans
Koen Reniers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel 1: Algemeen vennootschapsrecht, met aandacht voor de verenigingen en de stichtingen.

In dit deel wordt het volgende behandeld:

1. de vennootschap, de vereniging en andere rechtsfiguren met specifieke aandacht voor de typologie van de vennootschappen. In deze typologie worden alle in het Belgisch recht bestaande vormen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen besproken en toegelicht. Alle vennootschapsvormen worden behandeld met hun eigen specifieke kenmerken en concrete casussen worden aangewend om de eigenheid van elke vennootschapsvorm te illustreren. Daarnaast komen de vormen van vereniging (inzonderheid de VZW en de stichting) aan bod. Ook deze vormen van vereniging worden toegelicht aan de hand van concrete casussen.

Het centraal rechtspersoonsbegrip wordt uitgelegd.

2. Oprichting van de vennootschap met de specifieke kenmerken inzake pluraliteit, toestemming, bekwaamheid, voorwerp, inbrengen en winstoogmerk. Ook komen de vormvereisten en de sanctieregeling, alsook het preconstitutief handelen voor een vennootschap in oprichting aan bod.

3. Naam, zetel en nationaliteit

4. Bestuur en vertegenwoordiging met specifieke aandacht voor het bestuur en de vertegenwoordiging in de kapitaalvennootschappen. De belangenconflictregeling wordt geanalyseerd. Het leerstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid in alle vormen wordt besproken. De figuur van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon wordt tevens toegelicht.

5. Besluitvorming door vennoten en aandeelhouders met specifieke aandacht voor de besluitvorming in algemene vergadering.

6. De aandelen met aandacht voor de eigen kenmerken van het aandeel, de overdracht, certificering, transparantie en openbaar overnamebod.

 

 

Deel 2: De kapitaalvennootschappen

1. Bestuur en vertegenwoordiging (zie ook hierboven deel 1)

2. Het begrip kapitaal met aandacht voor de vorming van het kapitaal en het kapitaalbehoud

3. Rechtsvormoverschrijdende normen met aandacht voor vennootschapsgroepen en consolidatie

4. Boekhoud- en jaarrekeningrecht met aandacht voor jaarrekening, jaarverslag en controle door de commissaris

5. Conflicten in de vennootschap met aandacht voor de geschillenregeling (uittreding en uitsluiting)

 

 

Deel 3: Ontbinding en vereffening van de vennootschap

1. Ontbinding

2. Vereffening

 

 

Deel 4: Herstructurering

1. Fusie

2. Splitsing

3. Inbreng van algemeenheid of bedrijfstak

 

 

Deel 5: Bijkantoren