Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Belastingstrategie en transfer pricing

Studiegidsnr:2000RECBTP
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tim Wustenberghs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste deel van de cursus wordt aandacht besteed aan de belastingstrategie die door de overheid kan worden gevoerd.  Aan de hand van een aantal voorbeelden zal worden geduid dat staten de mogelijkheid hebben om bepaalde planningsstrategieën te bevorderen of te ontmoedigen.  Vertrekkende vanuit de vaststelling dat staten in principe de vrijheid hebben om hun belastingstrategie zelf te bepalen, wordt vervolgens ingegaan op een aantal beperkingen die op dit vlak toch bestaan gelet op Europese en Supranationale regels.  In het bijzonder wordt ingegaan op de aan­be­velingen die er terzake vanuit Europa (o.a. de ‘Anti-Tax Avoidance Directive’) en de OESO komen (o.a. het ‘Base Erosion and Profit Shifting’ project). 

Vervolgens zal, aan de hand van praktische voorbeelden, diepgaand worden ingegaan op de mogelijke grenzen van fiscale optimalisaties en belastingstrate­gieën in hoofde van de belastingplichtige.  Het verantwoord bewandelen van de minst belaste weg veronderstelt immers dat men buiten de toepassing blijft van simu­latie, belastingontdui­king en misbruik, enerzijds, en dat men de nodige aandacht heeft voor wette­lijke en/of juris­prudentiële specifieke anti-misbruik­bepalingen of -theorieën, anderzijds. 

Transfer pricing speelt een heel belangrijke rol in dit alles.  Het is immers niet enkel een manier voor de lokale belastingadministraties om winstcorrecties door te voeren (en dus hogere inkomsten voor de lokale schatkist te verze­keren), het is dezer dagen ook een belangrijk aan­dachtspunt voor de Europese Commissie (beteugelen van staatssteun).  Maar ook vanuit de onderneming is transfer pricing een strategisch gegeven.  Transfer pricing is intrinsiek verweven met het ondernemingsmodel en met de supply chain van grote ondernemingen.  Daarbij zijn natuurlijk de (recente) ontwikkelingen inzake digitale bedrijfsmodellen niet meer weg te den­ken. De beperkingen en de risico’s die terzake om de hoek loeren, zijn een speerpunt van het opleidingsonder­deel.  Om die reden zal dieper worden ingegaan op het arm’s length beginsel en de transfer pricing richtlijnen zoals voorgeschreven door de OESO.