Milieu- en sociaal recht

Studiegidsnr:2000WETMSR
Vakgebied:Chemie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Carine Vanoeteren
Kelly Reyniers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Partim Sociaal Recht:
In het onderdeel sociaal recht wordt naast een maatschappelijke en historische situering van de rechtstak een overzicht gegeven van enkele belangrijke onderdelen binnen het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Arbeidsrechtelijke themata die aan bod komen zijn o.m. de verschillende types arbeidsovereenkomsten, het sluiten en beëindigen van een arbeidsovereenkomst, de rechten en verplichtingen van contractspartijen, het collectief overleg en de collectieve arbeidsovereenkomst. Er zal ook aandacht worden besteed aan het leerstuk van de arbeidsveiligheid en welzijn op het werk. Het luik socialezekerheidsrecht omvat een inleiding in en positionering van verschillende takken van de sociale zekerheid (werknemersstelsel).

Partim Milieurecht:
Deze cursus heeft tot doel de student wegwijs te maken in de samenhang tussen Europese, federale en regionale wetgevende structuren op het vlak van leefmilieu.
Verder is het de bedoeling duidelijk te maken met welke belangrijke decreten en uitvoeringsbesluiten een (potentieel hinderlijk) bedrijf in Vlaanderen rekening moet houden om op een legale en duurzame manier zijn activiteiten te ontplooien.
Daarom wordt aandacht besteed aan de regelgeving inzake milieuvergunningen, bedrijfsinterne milieuzorg, de afvalstoffenwetgeving en de wetgeving inzake bodembescherming en -sanering.
Tijdens de cursus wordt in groep geoefend om voor een voorbeeldbedrijf op basis van de indelingslijst uit Vlarem I, de van toepassing zijnde rubrieken af te leiden, na te gaan uit welke onderdelen de milieuvergunningsaanvraag of melding moet bestaan en aan welke milieuvoorwaarden moet worden voldaan (toepassing Vlarem I, Vlarem II, Vlarema, Vlarebo).