Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Atoom- en molecuulfysica

Studiegidsnr:2001WETAMF
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sabine Van Doorslaer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt de elektronische structuur van atomen en moleculen behandeld. Hierbij wordt vooral gesteund op het begrip rotatie-invariantie en de successievelijke reductie in symmetrie door de verschillende termen in de hamiltoniaan. Worden behandeld: waterstofatoom, centraal-veldatoom, rotatie-invariantie en draaiimpuls, Clebsch-Gordon-coëfficiënten, Wigner-Eckart-theorema, commutators en hun fysische betekenis, ontaarding en symmetrie; atomen met meerdere elektronen: centraal-veldbenadering, orbitalen, spin, Pauli-principe, Slater-determinanten, correlatie en uitwisseling, LS- en jj-koppeling, spinbaaninteractie, Zeeman-effect, Stark-effect, hyperfijninteracties; interactie van atomen met een elektromagnetisch veld; molecuulstructuur: Born-Oppenheimer-benadering, moleculaire orbitalen.