Energy from biomass

Studiegidsnr:2001WETBEM
Vakgebied:Biologie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Reinhart Ceulemans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit keuzevak wordt een overzicht van de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen geschetst, met nadruk op de bio-energiedragers. Zowel type van energiedrager als hoeveelheid zijn belangrijk en komen aan bod in de cursus, als fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen, zonne-energie, nucleaire energie. Specifieke aandacht gaat naar een meer intens gebruik van hernieuwbare bio-energiebronnen – in het bijzonder biomassa – en dit in het licht van het broeikaseffect, van duurzame ontwikkeling en van klimaatveranderingen. Het zijn vooral de interacties tussen en de onderlinge afhankelijkheid van deze verschillende facetten (energieproductie, milieu-impact, duurzaamheid) die in de cursus belicht worden. De onderlinge relaties tussen energie, industrie en het milieu worden besproken in het licht van de vraag naar hernieuwbare energiebronnen.