Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Biostatistiek

Studiegidsnr:2001WETBST
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:46
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Floris Wuyts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Fysici die een weg zoeken in de biomedische sfeer, worden regelmatig geconfronteerd met "biologische variabiliteit". Dode materie, eigen aan de fysica van de vaste stof, reageert op zich heel constant op een specifieke stimulus (denk maar aan opwarming van een metalen staaf). De variaties die aanwezig zijn bij de resultaten, zijn doorgaans te wijten aan het meettoestel of aan kleine verstoringen. Bij biomedisch onderzoek zijn de systemen die onderzocht worden veel complexer van aard, met veel meer beinvloedende factoren. Vandaar dat variaties op resultaten niet alleen te wijten zijn aan meetfouten van de toestellen op zich, maar onlosmakelijk verbonden met het complexere biologisch systeem. Om rekening te houden met deze "biologische variabiliteit" dienen specifieke statistische technieken gebruikt te worden.

In de cursus wordt er nagestreefd om de student vertrouwd te maken met statistische analyse van gegevens afkomstig van experimenten en onderzoek, teneinde analyses van eigen onderzoek of uit de wetenschappelijke literatuur te kunnen uitvoeren. Hiervoor worden databestanden met echte gegevens gebruikt uit biomedisch onderzoek.

De basistechnieken worden aan de hand van voorbeelden toegelicht. Bij de parametrische methoden worden t-test, anova, lineaire regressie en correlatie methoden behandeld. Bij de niet-parametrische methoden worden Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis, Friedman en Chi kwadraat toegelicht. Tevens worden een aantal multivariate testen zoals logistische regressie, discriminant analyse en clusteranalyse belicht.

In de PC practica dienen de studenten individueel met behulp van het statistisch software pakket SPSS de in de les toegelichte technieken zelf uit te voeren. De student wordt aangeleerd hoe onderzoeksgegevens te verzamelen, te onderzoeken met een kwaliteitscontrole, te analyseren en te presenteren onder de vorm van grafieken en tabellen, typisch voor wetenschappelijke publicaties.

Het is tevens een goede voorbereiding op de thesis.