Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Demonstraties en didactische proeven in de fysica

Studiegidsnr:2001WETDDP
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Joris Dirckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student stelt een onderwerp voor, of kiest een onderwerp uit het aanbod dat de titularis voorstelt.  Vervolgens onderzoekt de student litteratuur en andere bronnen van informatie om ideeën op te doen voor een geschikte demonstratieproef over dit onderwerp. In overleg met de titularis worden de haalbaarheid en technische moeilijkeden onderzocht, waarna de student de proef realiseert en test. De student schrijft tevens een gebruikshandleiding of didactische nota's.  Aan het eind van het werk demonstreert de student de proef.