Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Demonstraties en didactische proeven in de fysica

Studiegidsnr:2001WETDDP
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joris Dirckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student stelt een onderwerp voor, of kiest een onderwerp uit het aanbod dat de titularis voorstelt.  Vervolgens onderzoekt de student litteratuur en andere bronnen van informatie om ideeën op te doen voor een geschikte demonstratieproef over dit onderwerp. In overleg met de titularis worden de haalbaarheid en technische moeilijkeden onderzocht, waarna de student de proef realiseert en test. De student schrijft tevens een gebruikshandleiding of didactische nota's.  Aan het eind van het werk demonstreert de student de proef.