Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Theorie en praktijk van eindige elementen methoden

Studiegidsnr:2001WETEEM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hans Vande Sande

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus start met een demonstratieles waarin het gebruik van de eindige elementen methode wordt geïllustreerd en waarin de link zal worden gelegd met verscheidene deelaspecten uit de cursus. Vervolgens worden de basisprincipes van de eindige elementenmethode toegelicht voor het oplossen van enkele eenvoudige maar typische ééndimensionale differentiaalverglijkingen. Eens dat onder de knie is wordt een veralgemening naar het oplossen van enkele typische meerdimensionale differentiaalvergelijkingen gedaan en wordt een algemeen wiskundig kader gegeven. Naar het einde van de cursus komen enkele aspecten aan bod zoals het oplossen van niet-lineaire en/of transiënte problemen in een eindige elementen context. De cursus eindigt met een bedrijfsbezoek, waarbij het grote belang van eindige elementen voor de bedrijfswereld wordt toegelicht.