Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef Biologie: deel 1

Studiegidsnr:2001WETMA1
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De Masterproef kan formeel worden opgesplitst in twee opleidingsonderdelen (deel 1 en deel 2). De student kan deel 1 opnemen in zijn/haar programma in het eerste of in het tweede Masterjaar. Dit laat de student toe om reeds in jaar 1 te starten met het praktisch werk, bijvoorbeeld in het kader van seizoensgebonden veldwerk of van een verblijf in het buitenland. Deel 2 wordt altijd opgenomen in het tweede Masterjaar. Beide onderdelen worden steeds apart geëvalueerd en leiden elk tot een credit.

Alle studenten kiezen het onderwerp van hun Masterproef uiterlijk in januari van het eerste Masterjaar. De voorstellen voor onderwerpen worden bekendgemaakt in de loop van november. De procedures voor de keuze, uitvoering en evaluatie van de Masterproef vormen het onderwerp van een specifieke richtlijn die op de webpagina’s van de faculteit en de onderwijscommissie te vinden zijn.

De evaluatie van deel 1 is gebaseerd op de vorderingen van de student in de voorbereidingsfase van de Masterproef en tijdens de eerste stadia van het onderzoekswerk. Hiervoor worden vooraf tussen student en promotor expliciete kwantitatieve en kwalitatieve criteria afgesproken. Het werk kan de volgende aspecten (of een combinatie daarvan) inhouden:
•    Literatuurstudie, al dan niet reeds resulterend in een geschreven tekst
•    Uitwerken van een methodologie of proefopzet
•    Aanleren van technische of analytische vaardigheden
•    Verzamelen van een dataset (geheel of gedeeltelijk), verwerken van de data in een database
•    Analyse van reeds beschikbare datasets
•    Basisversie van een theoretisch model of simulatie

De evaluatie van deel 1 gebeurt minimaal aan de hand van een gesprek tussen student, promotor (hierin eventueel bijgestaan door copromotoren of begeleiders) en twee assessoren, waarbij de student desgevallend de resultaten voorlegt die in de criteria zijn gespecificeerd.