Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef Biologie: deel 2 met inbegrip van stage

Studiegidsnr:2001WETMA2
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:20
Studiebelasting:560
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De Masterproef wordt formeel opgesplitst in twee opleidingsonderdelen (deel 1 en deel 2). De student kan deel 1 opnemen in zijn/haar programma in het eerste of in het tweede Masterjaar. Dit laat de student toe om reeds in jaar 1 te starten met het praktisch werk, bijvoorbeeld in het kader van seizoensgebonden veldwerk of van een verblijf in het buitenland. Deel 2 wordt altijd opgenomen in het tweede Masterjaar. Beide onderdelen worden steeds apart geëvalueerd en leiden elk tot een credit.

Alle studenten kiezen het onderwerp van hun Masterproef uiterlijk in januari van het eerste Masterjaar. De voorstellen voor onderwerpen worden bekendgemaakt in de loop van november. De procedures voor de keuze, uitvoering en evaluatie van de Masterproef vormen het onderwerp van een specifieke richtlijn die op de webpagina’s van de faculteit en de onderwijscommissie te vinden zijn.

De evaluatie van deel 2 is gebaseerd op het schriftelijke verslag van de Masterproef en op een openbare verdediging. Het referentiemodel voor de Masterproef is een wetenschappelijk artikel in een vaktijdschrift.  De Masterproef wordt in het Nederlands geschreven. Een uitzondering is enkel mogelijk indien de Masterproef grotendeels of geheel aan een anderstalige instelling wordt voorbereid.

Elke Masterproef wordt beoordeeld door de promotor (hierin eventueel bijgestaan door copromotoren of begeleiders) en twee assessoren. Bij de evaluatie wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de kwaliteit van de voorliggende verhandeling. Er wordt gekeken naar het gehalte van het wetenschappelijke werk, het niveau van de dataverwerking, de bespreking en de conclusies die worden getrokken, de bondigheid en de algemene presentatie en schrijfstijl. De kwaliteit van de verdediging, zowel presentatie als discussie, speelt een bijkomende rol. Aspecten die expliciet beoordeeld werden in deel 1 worden niet nog eens beoordeeld voor deel 2, maar de beoordeling kan wel rekening houden met de wijze waarop is tegemoet gekomen aan de opmerkingen die op deel 1 gemaakt werden.