Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Macro-evolutie

Studiegidsnr:2001WETMEV
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:23
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Raoul Van Damme

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Onder "macro-evolutie" verstaat men de evolutionaire veranderingen boven het soort-niveau (i.t.t. micro-evolutionaire veranderingen, de veranderingen in de frequenties van allelen en hun effecten op het fenotype binnen populaties of soorten). Macro-evolutie gaat over de grote evolutionaire patronen, zichtbaar voor vergelijkende morfologen en paleontologen. Volgens één strekking in de evolutiebiologie volstaan de mechanismen (vb. natuurlijke selectie, genetische drift) om de grote, macro-evolutionaire patronen en fenomenen te verklaren. Een andere school verwerpt dat idee. Het doel van de cursus is de studenten inzichten te verschaffen die hen moeten toelaten om zich een gefundeerde mening te vormen over de argumenten gevoerd in dit debat. 

Topics die behandeld worden zijn de theorie van de onderbroken evenwichten (versus fyletisch gradualisme), de idee van species sorting, speciatie, macro-evolutionaire trends, de rol van massa-extincties, radiaties, genomische evolutie en evo-devo als een mogelijke brug tussen de micro- en macro-evolutionaire schalen.