Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Menselijk gedrag

Studiegidsnr:2001WETMGE
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan Van Dongen
Jeroen Stevens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Steunend op de basiscursussen waarin gedrag centraal staat, wordt het gedrag van de mens als een biologisch fenomeen ontleed. Hierbij wordt de fylogenetische evolutie als leidraad gebruikt en wordt het hedendaags gedrag bekeken als een resultaat van natuurlijke selectie. Naast een ethologische benadering wordt de overlap met de zich snel ontwikkelende 'Evolutiepsychologie' besproken. Bovendien worden er raakpunten met diverse Menswetenschappen aangewezen. De theorie wordt geïllustreerd met voorbeelden uit zowel het individuele als het sociale gedrag.
De behandelde themata zijn o.a. de geschiedenis van het moderne gedragsonderzoek bij de mens, de misverstanden omtrent de evolutionaire benadering van menselijk gedrag, de adaptaties die voortvloeien uit de strijd tegen vijandige natuurkrachten, vrouwelijke en mannelijke seksuele fitnessverhogende strategieën voor de lange en korte termijn; adaptaties in het oudergedrag en in het gedrag naar andere verwanten dan kinderen en ouders; samenwerkende allianties; agressie en oorlog; status, prestige en sociale dominantie; territorialiteit; non-verbale communicatie en de evolutie van taal.