Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Methods in environmental biology

Studiegidsnr:2001WETMOB
Vakgebied:Biologie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ivan Nijs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Ecologie is in belangrijke mate begaan met de studie van de relaties tussen levende organismen en hun fysico-chemisch milieu. Onderzoek in de ecologie is dus sterk afhankelijk van het gebruik van geschikte methodes en aangepast instrumentarium. De laatste jaren zijn gekenmerkt door een sterke toename in het aanbod van zogenaamde "verstandige" instrumenten. De student krijgt een informatiepakket over een methodologische problematiek of een meer algemene ecologische onderzoeksproblematiek, en maakt hierover een scriptie. Hierin kunnen methodes en principes aan bod komen die toelaten omgevings- en biologische processen (vnl. planten) te meten op niet-invasive basis (b.v. wat is de beste methode om de bladoppervlakte-index van een vegetatie te bepalen? hoe kunnen we planten best blootstellen aan gesimuleerde klimaatsverandering?), maar ook experimentele designs waarmee fundamentele ecologische problemen worden benaderd komen aan bod (b.v. met welke experimentele setup kunnen we de rol van biodiversiteit in ecosystemen quantificeren?)