Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Palaeo-ecology

Studiegidsnr:2001WETPAL
Vakgebied:Biologie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bart Van De Vijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De discipline paleo-ecologie beoogt de reconstructie van het milieu in het verleden. Deze discipline steunt hiervoor op de analyse en de interpretatie van fossiele fauna's en flora's in hun stratigrafische en geomorfologische context. De aldus bekomen kennis van het paleomilieu is onontbeerlijk gebleken om de gevolgen in te schatten van de huidige milieu-veranderingen, inclusief deze van het klimaat. De doelstelling van deze cursus is de student te laten kennis maken met de paleo-ecologische methodiek. De middelen die zowel de plantkundig als dierkundig georiënteerde bioloog ter beschikking staan om de milieuveranderingen in het verleden op te sporen, zullen besproken worden. Een multidisciplinaire aanpak staat dan ook voorop. De verschillende stappen die nodig zijn om een paleo-ecologische studie tot een goed einde te brengen worden uitvoerig belicht zoals het nemen van sedimentboringen, de verschillende dateringstechnieken die toegepast worden, geochemische analyses en de toepassing van biologsiche proxies. Op dit laatste gedeelte wordt de meeste nadruk gelegd. De behandelde methoden zullen verder gebruikt worden om aan te tonen hoe de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen, en tevens het verdere verloop van het Holoceen, kan gereconstrueerd worden. Een aantal case-studies over uiteenlopende onderwerpen, zoals bv. de verzuring van de oppervlaktewateren, de reconstructie van de veranderingen in zeespiegelniveau en ijsbedekking in de arctische oceaan, de impact van de neolithische mens op het landschap, zal dit illustreren.