Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

System ecology

Studiegidsnr:2001WETSYS
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ivan Nijs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je verwerft inzicht in gemeenschappen en ecosystemen vanuit een nieuwe invalshoek: de systeemtheorie. Dit is een onderdeel van de ecologie dat nog niet eerder aan bod kwam in de opleiding; de grondlegger ervan is E. Odum. Zoals de term aangeeft, zijn ecosystemen systemen, net zoals electrische systemen, pneumatische systemen, hydraulische systemen, enz. Alle systemen delen een aantal universele componenten en een aantal universele functionele kenmerken, en die kan je toepassen in de ecologie om de dynamiek van een ecosysteem te verklaren (b.v. de variatie in de productiviteit van plankton in een estuarium gedurende het jaar, de populatiegroottes in een complex trofisch web, enz.). Universele componenten in systemen zijn o.a. stocks (reservoirs) waartussen fluxen optreden. Feedbacks tussen componenten leiden tot stabiliteit of instabiliteit. Het systeemdenken wordt aangeleerd via modelleringsoefeningen over ecosysteemdynamiek, met een eenvoudig model waarvan we slechts vier functies gebruiken, en dat iedere student via één uur training kan aanleren.