Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Onderwijskundige concepten 1 (2de sem. Stadscampus, verkort traject)

Studiegidsnr:2002ASEOCA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Tom Smits
Elke Struyf
Wouter Schelfhout
Jan T'Sas
Gilberte Verbeeck
Els Tanghe
Sally Van Agtmael
Caroline Van Der Bruggen
Tania Van Passen
Hans Ihmsen
Eva Verlinden
Astrid Cerpentier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Krachtige leeromgevingen: De rol van metacognitie en metacognitieve strategieën in leerprocessen; Leerfuncties in didactische modellen; Leer- en doceerstrategieën en het verband tussen beide

Klasmanagement: Kenmerken van de klas; Proactieve klasmanagementstrategieën; Preventieve ordemaatregelen; Regels en procedures; Waarden en normen; Omgaan met dreigende ordeverstoring; Straffen of belonen?; Omgaan met escalerende ordeverstoring; De kracht van een positief klas- en schoolklimaat; Gedrag van de leraar vanuit een interpersoonlijk perspectief; De autoritatieve leraar (volgens de zelfdeterminatietheorie); Verkenning van beleidsinitiatieven rond zorg in Vlaanderen en internationale ontwikkelingen op vlak van zorg; Geïntegreerde zorg op school: zorgcontinuüm, redelijke aanpassingen, en handelingsgericht werken; Een meer inclusieve leeromgeving creëren volgens de principes van UDL en  binnenklasdifferentiatie; Welke lessen kunnen we trekken uit onderzoek naar Zorg op school?; Leer- en gedragsstoornissen: een overzicht; Leerlingbegeleiding voorbij het label: aanzetten tot reflectie; Oplossingsgericht en groeigericht begeleiden; Communiceren met leerlingen en hun ouders; Deontologische aspecten van leerlingenbegeleiding: het ambtsgeheim en discretieplicht

School in diversifiërende context:

Urban education: stadstraject rond onderwijs in de grootstedelijke context in samenwerking met de lerarenopleidingen uit de Associatie (AUHA). Studenten worden bij het begin van het traject gekoppeld aan een externe organisatie. De organisaties die betrokken zijn bij dit traject hebben expertise in één van de thematieken: meertaligheid, urban education of inclusie. Studenten doorlopen dit traject bij voorkeur samen met een duopartner uit een andere partnerinstelling. Doorheen de verschillende stappen van het traject worden opdrachten en producten gemaakt en ingeleverd (portfolio);

Taalgericht vakonderwijs met analyse van schooltaal en jargon, mondelinge en schriftelijke instructies, talige kenmerken en barrières van vakteksten en hoe die toegankelijker te maken, feedback geven, dialogisch onderwijzen en de principes van sprekend leren integreren in coöperatieve werkvormen

School- en professionaliseringsbeleid; Schoolcultuur en -organisatie: cultuur, waarden, normen; positionele en procedurele organisatie; Introductie pij/eilers van beleidsvoerend vermogen

Onderwijsontwikkeling en -onderzoek: (Theoretische) modellen voor de integratie van ict in onderwijs