Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Voortgangsseminarie

Studiegidsnr:2002FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Geert Van Eekert
Guy Vanheeswijck
Marlies De Munck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Van de student(e) wordt verwacht dat hij of zij een goed doordachte en goed gestructureerde mondelinge presentatie kan geven van zijn of haar onderzoekswerk dat wordt uitgevoerd in het kader van de masterthesis. De mondelinge presentatie duurt ongeveer 20 (max. 25) minuten. Aansluitend wordt er per student ongeveer 15 (max. 20) minuten discussietijd voorzien. Voorafgaandelijk aan elke presentatie worden er twee studenten aangeduid om na afloop een evaluatie te geven van de presentatie en een bijkomende vraag te stellen bij wijze van introductie op de discussie. Voor deze evaluatie kunnen studenten rekening houden met de criteria die hieronder worden vermeld.

 

De vereiste competenties van het voortgangsseminarie sluiten rechtstreeks aan bij de  presenteertechnieken en vaardigheden zoals die reeds in het vak ‘Mondelinge oefeningen’ (Ba2) werden getraind en geëvalueerd. Het volstaat hier het volgende in herinnering te roepen: Een goede presentatie bevat 1. een heldere beschrijving en situering van het onderzoeksthema, 2. een duidelijke probleemstelling (i.e. een onderzoeksvraag), 3. een herkenbare indeling van het onderzoek, 4. een overtuigende argumentatie in de zoektocht naar een antwoord op de onderzoeksvraag en 5. een standpunt dat uitdrukkelijk wordt ingenomen en waarvan de ratio in de conclusie van het vertoog duidelijk is geworden. Een mondelinge presentatie is bovendien iets anders dan het aflezen van een uitgeschreven tekst. Het welslagen van de presentatie (alsook van de daarop volgende discussie) hangt mede af van de manier waarop het publiek door de pointe van het vertoog en door de gepaste retorische middelen wordt geïnterpelleerd.

 

De sessies van het voortgangsseminarie staan open voor publiek. Studenten die voor het vak zijn ingeschreven zijn verplicht de sessies bij te wonen. Ook wordt van de promotor verwacht aanwezig te zijn bij de presentatie van de student die hij begeleidt. Het programma wordt bovendien ad valvas kenbaar gemaakt en doorgestuurd naar het hele docentencorps inclusief doctorandi. Het is toegestaan kennissen, vrienden of belangstellenden voor de sessies uit te nodigen.

 

Het voortgangsseminarie wordt niet afzonderlijk gequoteerd. Op het examenformulier zal voor dit onderdeel een ‘T’ worden vermeld. De doelstelling van het voortgangsseminarie is te voorzien in een tussentijdse evaluatie (met mogelijkheid van een uitvoerige feedback) door medestudenten, doctorandi en docenten over het lopende onderzoekswerk. In dit perspectief is het van belang de toegestane maximale presentatietijd niet te overschrijden opdat er genoeg tijd overblijft voor discussie. Het voortgangsseminarie staat met andere woorden ten dienste van de kwaliteit van het eindresultaat: enerzijds heeft het de bedoeling de studenten door peer evaluatie vertrouwd te maken met de kwaliteitsvereisten van het onderzoek in de filosofie op masterniveau; anderzijds gaat het om een oefening die de studenten nieuwe ideeën en impulsen geeft bij het uitwerken van hun onderzoek. Bovendien hebben de studenten de unieke gelegenheid om problemen die ze ondervinden bij het uitschrijven van hun eindwerk aan hun medestudenten voor te leggen en met elkaar te bespreken.