Onderzoeksproject 2

Studiegidsnr:2004WETOZS
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:150
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annie Cuyt
Bart Goethals
Hans Vangheluwe
Steven Latré
Toon Calders

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De onderzoeksstage II maakt deel uit van de optie Onderzoek en vindt typisch plaats in het tweede masterjaar. Het opleidingsonderdeel is officieel gecatalogeerd in het tweede semester, maar dit is een administratieve status. Het opleidings onderdeel heeft een flexibele tijdsinvulling maar start reeds in het eerste semester.

Wat? Onderzoeksstage I focust op onafhankelijk onderzoekswerk (zij het met begeleiding). Dit werk kan meerdere vormen aannemen (zie onder item werkvormen). Het sleutelelement is in alle gevallen dat je de eerste stappen neemt in het uitvoeren van onderzoek naar een welomschreven wetenschappelijk onderwerp. In dit opzicht is het de eerste stap in een opbouw onderzoeksstage I, Onderzoeksstage II en Masterproef in de context van de optie Onderzoek. Merk wel op dat dit niet betekent dat de drie opleidingsonderdelen over hetzelfde thema of met dezelfde promotor afgewerkt moeten worden.

Waar? Afhankelijk van het type stage (zie verder onde Werkvormen), kan de stage betekenen dat

 • je vooral thuis werkt en geen labo infrastructuur nodig hebt
 • je voornamelijk in een labo werkt en gebruik maakt van de infrastructuur
 • je een stage in een bedrijf uitvoert waarbij de promotor de wetenschappelijk inhoud superviseert
 • je een combinatievorm van de bovenstaande mogelijkheden uitvoert

Wie? De volgende personen zijn, naast de student, betrokken bij een stage

 • de promotor (een professor van de opleiding) die eindverantwoordelijkheid heeft voor het correcte verloop
 • een begeleider , typisch een medewerker van een onderzoeksgroep van de opleiding, die als eerste aanspreekpunt fungeert en het werk van nabij opvolgt
 • in geval van stages buiten de universiteit kunnen er ook externe begeleiders optreden

Types? Er zijn meerdere vormen van onderzoekswerk dat in het kader van de stage uitgevoerd kan worden. Een overzicht is:

 • Literatuurstudie: je voert een overzicht uit van de literatuur in het onderzoeksdomein over een bepaald thema met als doel conclusie te trekken en uitdagingen voor toekomstig onderzoeken te identificeren
 • Ontwikkeling van een prototype die een "proof of concept" levert van een algoritme, protocol, ..., dat in een onderzoeksdomein werd voorgesteld
 • Experimenten uitvoeren ter verificatie van stellingnames of hypothesen die in een uitzoeksdomein gelden of naar voor geschoven werden
 • Extern onderzoeksproject in een bedrijf dat kan kaderen in context van productontwikkeling

Omvang? De omvang en reikwijdte van de stage word in samenspraak met de promotor en/of begeleider vastgelegd. Hierbij moet je rekening houden dat een credit gemideeld equivalent is met een tijdsbesteding van ongeveer 28 uur. Bij het vastleggen van de reikwijdte zal jeook de gedetaillerde doelstellingen van de stage doornemen en de methodiek van de stage bespreken met de promotor (interim rapportering, vorm en inhoud van het eindrapport,...).