Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Apotheekstage met medicatiebeoordeling en stage-examens

Studiegidsnr:2005FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:bachelordiploma behaald hebben
Contacturen:960
Studiepunten:30
Studiebelasting:840
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Hans De Loof
Guido De Meyer
Dominique Jans
Filip Kiekens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De stage kan worden omschreven als het gedeelte van de opleiding waarbij praktijkervaring wordt opgedaan als directe voorbereiding op de beroepsuitoefening. Praktijk en theorie vloeien hier in elkaar. De student zal zich in de stageplaats onder leiding van een erkende stagemeester bekwamen in de farmaciepraktijk: geneesmiddelenaflevering en grondige kennis van de specialiteiten, bereiding van geneesmiddelen en eigenschappen van de grondstoffen, kwaliteitszorg, verantwoordelijkheden van de apotheker, organisatie en inrichting van de apotheek, parafarmacie, management en administratie, leren samenwerken met collega’s en artsen. Bij de studie van de farmaceutische specialiteiten wordt teruggegrepen naar de cursussen van Medicinale chemie, Farmacognosie, Farmacologie, Farmacotherapie en farmaceutische zorg, Fysiopathologie, Medische Biochemie, Farmaceutische microbiologie en Wetgeving. Het bereiden van magistrale en officinale preparaten steunt op de lessen Galenische farmacie en biofarmacie en Magistrale formulatie en kwaliteitszorg.

 

Aan iedere stagiair wordt bij de aanvang van de stage een stagewijzer als leidraad meegegeven. Deze wordt eveneens uitvoerig toegelicht tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met de stagemeesters. Het stageprogramma geeft een niet-limitatieve opsomming van alle aspecten en taken die tijdens de zes maanden moeten worden bekeken of uitgevoerd. In zijn/haar portfolio verzamelt de student persoonlijke aantekeningen en bedenkingen over de diverse items waarmee hij/zij geconfronteerd wordt. Gedurende de stage zal de stagiair een aantal opdrachten krijgen. De opdrachten worden op blackboard geplaatst. Deze zijn:

1)   het bespreken van een medicatiehistoriek van een patiënt (groepswerk) met gezamenlijke nabespreking in samenwerking met de stagemeesters, alumnivereniging (Farmant) en beroepsvereniging.

2)  het uitvoeren van opdrachten i.v.m. het kwaliteitshandboek,  opdrachten voor het apotheekspel (master in de Farmaceutische Zorg), bespreken van nieuwe specialiteiten (master in de Geneesmiddelenontwikkeling)

 

 


Stage-opdracht : bespreking van medicatiehistorieken met grondige interactieve nabespreking (ontmoeting tussen opleiding en praktijk)

De studenten krijgen een casus die gebaseerd is op de medicatiehistoriek van een geanonimiseerde patiënt. De medicatiehistorieken werden opgevraagd bij de stagemeesters. De casusanalyse wordt neergeschreven in een schriftelijk werkstuk waarin het probleemoplossingproces en de oplossingen aan bod komen. Alle studenten dienen dit werkstuk van hun medestudenten te lezen (te downloaden via Blackboard). Vervolgens dienen zij de conclusies van hun opzoekwerk mondeling voor te stellen. Daarna volgt een casusdiscussie, niet alleen met alle studenten, maar ook met stagemeesters, alumni van onze universiteit en andere apothekers. De studenten leren met welke factoren rekening moet gehouden worden bij het gebruik en keuze van geneesmiddelen, aansluitend op hun competenties verworven na het eerste masterjaar. Ze leren problemen i.v.m. farmacotherapie en farmaceutische zorg te herkennen, te analyseren en op te lossen en medicatiebewaking en -begeleiding toe te passen. Hierbij vervolmaken de studenten zich in adequate kennisverwerving, -verwerking en -beoordeling, in het oplossen van problemen, het nemen van beslissingen, het communiceren, het kritisch en creatief denken en het samenwerken. De studenten kunnen de casussen toetsen aan de dagelijkse praktijk op de stageplaats. De opdracht wordt telkens 6 weken voorafgaande aan de nabespreking bezorgd aan de betrokken groep studenten (via Blackboard en/of e-mail).  

 

Formatieve toetsing van de stage in de vaardighedenapotheek op de campus

Tijdens de stage worden er drie contactmomenten georganiseerd in de vaardighedenapotheek op campus Drie Eiken, waar de stagiair zijn ervaringen en vorderingen kan bespreken met de praktijkassistenten. De contactmomenten zullen plaatsvinden na ongeveer 8, 16 en 24 weken stage.  Tijdens deze gesprekken zal gepeild naar het leerproces en de te behalen doelstellingen aan de hand van een formatieve toetsing van de student.