Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Apotheekstage met medicatiebeoordeling en stage-examens

Studiegidsnr:2005FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:bachelordiploma behaald hebben
Contacturen:960
Studiepunten:30
Studiebelasting:840
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Hans De Loof
Guido De Meyer
Dominique Jans
Filip Kiekens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel apotheekstage met medicatiebeoordeling valt uiteen in drie onderdelen:

Partim apotheekstage:

Gedurende min. 960 uur loopt de stagiair stage in één of meerdere openbare apotheken en, indien van toepassing, een ziekenhuisapotheek. De stage kan worden omschreven als het gedeelte van de opleiding waarbij praktijkervaring wordt opgedaan als directe voorbereiding op de beroepsuitoefening. Praktijk en theorie vloeien hier in elkaar. De student zal zich in de stageplaats onder leiding van een erkende stagebegeleider bekwamen in de farmaciepraktijk: geneesmiddelenaflevering en grondige kennis van de specialiteiten, communicatie met patiënt en mantelzorger, bereiding van geneesmiddelen en eigenschappen van de grondstoffen, kwaliteitszorg, verantwoordelijkheden van de apotheker, organisatie en inrichting van de apotheek, parafarmacie, management en administratie, leren samenwerken met collega’s, artsen en andere zorgverstrekkers. Tijdens de apotheekstage worden er op regelmatige basis tussentijdse evaluaties tussen stagebegeleider en stagiair georganiseerd en worden deze teruggekoppeld aan de stagecoördinator.

Daarnaast neemt de stagiair verplicht deel aan een aantal terugkomdagen en stagedagen.

Partim vaardighedenapotheek:

Hierbij nemen studenten deel aan drie verplichte sessies (van telkens 3 uur) in de vaardighedenapotheek op de campus. De sessie begint met een reflectiemoment (in groep) over het verloop van de apotheekstage. Indien gewenst, kan de stagiair ook een individueel gesprek met de stagecoördinator aanvragen. Daarnaast worden tijdens deze sessies verschillende voorschriften besproken, al dan niet in aanwezigheid van een simulatiepatiënt. Tijdens deze gesprekken zal worden gepeild naar het leerproces en de te behalen doelstellingen aan de hand van een formatieve toetsing van de student.  

Partim medicatiehistoriek:

Hierbij bespreken studenten in groep een medicatiehistoriek. Er volgt een gezamenlijke nabespreking in samenwerking met de stagebegeleiders.