Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Farmaceutische toepassingen van moleculaire biologie

Studiegidsnr:2005FBDFGO
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:34.5
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Yann Sterckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De moleculaire biologie ligt aan de basis van tal van toepassingen binnen de biotechnologie, de geneeskunde en de farmaceutische wetenschappen.

 

De cursus Farmaceutische Toepassingen van de Moleculaire Biologie bouwt verder op Biochemie II (1044FDBFAR) en Farmaceutische Biotechnologie (1051FBDFAR) en gaat in op recent ontwikkelde moleculair biologische methoden die een huidige (of toekomstige) toepassing (zullen) kennen binnen de farmaceutische wetenschappen. Er wordt duidelijk gemaakt dat (naast de klassieke “kleine” moleculen) DNA-, RNA- en eiwit-gebaseerde toepassingen behoren tot de “toolkit” van de farmaceutische wetenschapper om mensen te behandelen en te genezen. De cursus bestaat uit vijf hoofdstukken.

 

“Chapter 1 – Foundations of Molecular Biology” dient als een collectieve geheugenopfrisser zodanig dat iedereen opnieuw vertrouwd is met de belangrijkste concepten uit de moleculaire biologie.

 

“Chapter 2 – Molecular Basis of Genetic Diseases” licht toe hoe het centraal dogma van de moleculaire biologie kan verklaren hoe veranderingen in het DNA leiden tot het ontstaan van ziektebeelden. Er wordt verwezen naar het Human Genome Project, aspecten van de farmacogenetica en naar de basisprincipes van oververving van genen.

 

“Chapter 3 – DNA-based Pharmaceutical Applications” gaat in op hoe DNA-gebaseerde moleculair biologische methoden gebruikt kunnen worden voor detectie en behandeling van menselijke ziektes. De volgende topics komen o.a. aan bod: karyotypering, PCR (en varianten hierop), DNA micro-arrays, gentherapie (virale vectoren), gene editing (CRISPR-Cas).

 

“Chapter 4 – RNA-based Pharmaceutical Applications” bespreekt de toepassingen van RNA-gebaseerde methoden voor diagnostiek en therapie. De volgende topics komen o.a. aan bod: micro-arrays, RNAseq, RNA therapie via antisense oligonucleotiden en RNA interferentie.

 

“Chapter 5 – Antibody-based Pharmaceutical Applications” neemt onder de loep hoe antilichamen (of fragmenten daarvan) met farmaceutische toepassingen gegenereerd kunnen worden aan de hand van moleculair biologische methoden. Er wordt ook gekeken hoe de gegenereerde antilichamen gebruikt kunnen worden als basis voor het verkijgen van nieuwe “small molecules” met eenzelfde therapeutische waarde. De volgende topics komen o.a. aan bod: monoclonale antilichamen, Nanobodies, display technologie en panning, theranostica, structure-based vaccine design, chemosuperiors en rational drug design.

 

Doorheen de cursus worden verbanden gelegd met de inhoud van de andere cursussen die aan bod komen in deze opleiding en worden voorbeelden aangehaald die relevant zijn voor studenten farmaceutische wetenschappen.

 

Binnen de context van deze cursus worden ook seminaries georganiseerd waar ruimte voorzien is voor het praktisch aanleren van specifieke vaardigheden (opzoeken van gegevens uit publieke databanken, primer design en toepassing, bekijken van 3D-structuren van eiwitten in complex met therapeutische ligand, etc) en het bespreken van de ethische aspecten van sommige toepassingen.