Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Historische constructie- en afwerkingstechnieken

Studiegidsnr:2006FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tim De Kock
Guido Everaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het OLOD 'Historische constructie- en afwerkingstechnieken' bestaat uit twee delen:

DEEL A) Historische constructies (docent G. Everaert, 10u): Er wordt dieper ingegaan op de evolutie van draagconstructies en de invloed van het toenemende technische/wetenschappelijke inzicht m.b.t. materiaal- en structuureigenschappen in de loop van de tijd. Hierbij wordt de geschiedenis van draagconstructies bekeken vanuit een multidisciplinaire invalshoek die ontwerp-, ingenieurs- en bouwkunst laat samensmelten tot één geheel. De student zal een overzicht krijgen van de evolutie sinds de oudheid (1000 v.Chr.) tot heden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de student op het gebied van draagconstructies op deze manier inzicht verwerft in de bouwmaterialen en –mechanica, en de kennis van en inzicht in de constructievormen doorheen de geschiedenis.

DEEL B) Historische afwerkingstechnieken (interieur) (docent G. EVERAERT, 14u): De cursus gaat in op de geschiedenis van diverse frequent toegepaste bouwmaterialen, aangewend in het interieur van gebouwen. Naargelang van het materiaal begint die geschiedenis in de middeleeuwen of bij aanvang van de uitvinding van het materiaal en stopt die bij het uit de mode geraken van het materiaal; voor sommige materialen loopt het overzicht door tot op heden omdat die nog steeds worden toegepast. De kennis van de geschiedenis van de materialen verschaft een inzicht in de bouwgeschiedenis van het pand of van bepaalde onderdelen, tot stand gekomen in een latere bouwcampagne. Zo kan het oprichten van een gebouw of een bepaalde bouwfase ervan worden gedateerd. Het geschiedkundig overzicht wordt aangevuld met diverse restauratietechnieken voor zover die niet aan bod komen in andere cursussen.