Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Duurzaam productontwerp

Studiegidsnr:2006TEWMHI
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Johan Braet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Snelle en hoogwaardige productontwikkeling moet leiden tot een versnelde vernieuwingscyclus van het productenpalet en een belangrijk competitief voordeel. Voor de klassieke westerse economieën wordt er dikwijls gesproken over “keeping up the innovative competitive edge” als enige overlevingsstrategie.

Het is daarom van belang dat studenten economie weten hoe zo’n productontwikkelingsproces verloopt, welke fases onontbeerlijk zijn om tot een succesvol product te komen en tegen welke kostprijs een product kan ontwikkeld worden.

A. Inleiding

Als inleiding definiëren we enkele basisbegrippen en lichten we enkele theoretische modellen van productontwikkeling toe. We zullen het onder meer hebben over: toegevoegde waarde principe, innovatie strategie, “innovation policy” op verschillende bestuurlijke niveaus etc.

Verder komt in de cursus stapsgewijs de inhoud en het verloop van een productontwikkeling aan bod, over hoe een idee wordt omgevormd tot een product.

Het industriële veld van de productontwikkeling wordt besproken: design bureau’s, consultants productiemaatschappijen etc.

B. “The product development process”

In dit gedeelte gaan we dieper in op de Geïntegreerde Productontwikkeling. Aan de hand van een projectmatige benadering wordt een moderne benadering van productontwikkeling besproken. Hierbij komen begrippen zoals “inverting the learning curve” en de balans tussen creativiteit en verificatie besproken. Ook het proces van “gate‐keeping” wordt toegelicht aan de hand van vele voorbeelden.

C. “Ideation”

In de eerste fase van de productontwikkeling wordt het idee gegenereerd. In dit gedeelte komen diverse technieken aan bod die men kan aanwenden om ideeën te ontwikkelen. Ook de manier waarop men de evaluatiecriteria scherp stelt en de verificatiemethodes hanteert komt uitvoerig aan bod, zowel theoretisch als aan de hand van vele voorbeelden.

D. “Developing a product concept”

In dit gedeelte start men van het eind punt van de “ideation phase” om tot een volwaardig productkandidaat te komen. Via de “te ontwikkelen items” en het doorlopen van de “systems design” en de “product concept” fase krijgt het product een vorm klaar voor de effectieve industriële productontwikkeling.

E. “Industrial product development”

In een laatste gedeelte wordt de doorontwikkeling besproken van een “product concept” tot een marktvolwaardig product. Deze fase wordt enkele toegelicht en behoort niet tot de echte focus van dit vak.

De studenten zullen een eigen innovatief idee bedenken, dat voorstellen aan hun collega studenten en na een selectie van de x beste dossiers (waarbij x bepaald wordt door het aantal studenten te delen door drie), worden ze –zoveel mogelijk‐ in multidisciplinaire teams onderverdeeld. Zij werken dan in team verder het concrete product uit. Dat productplan wordt ingediend ten laatste op de voorlaatste officiële lesdag van de laatste lesmaand. De indiening gebeurt zowel in digitale vorm als in papieren vorm en wordt gepresenteerd in groep tijdens de laatste lesdag.