Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef: stage in biofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling

Studiegidsnr:2007FBDFGO
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Bachelordiploma behaald hebben
Contacturen:480
Studiepunten:24
Studiebelasting:672
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Paul Fransen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De masterproef geneesmiddelenontwikkeling heeft als doel de studenten zelfstandig een probleem binnen het domein van het geneesmiddelenonderzoek te leren oplossen. De student zal inzicht verwerven in onderzoeksmethodes, het opstellen van een onderzoeksplan en het kritisch gebruik van wetenschappelijke literatuur, databanken en/of apparatuur.

De masterproef wordt als volgt ingedeeld:
Experimenteel werk gedurende 560 uur in een laboratorium onder leiding van een promotor, verbonden aan het departement Farmaceutische Wetenschappen.
Een schriftelijk werkstuk waarin het experimentele werk wordt gerapporteerd alsook
    o een korte (250 à 300 woorden) Engelstalige samenvatting van het werk;
    o de formulering en de methodologie van een nieuw onderzoeksvoorstel, dat verband houdt met het onderzoek in het laboratorium van de promotor(en).
Een mondelinge voorstelling en verdediging van het onderzoek.