Sociolinguïstiek van online communicatie

Studiegidsnr:2007FLWTAA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Reinhild Vandekerckhove

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Bestaat er ook online zoiets als mannentaal en vrouwentaal?  En welke genderverschillen manifesteren zich precies in online taalgebruik?  Dat is een van de centrale vragen waarrond dit vak is opgebouwd. We exploreren oudere en vooral recente bevindingen over taal en gender en koppelen die aan onderzoek naar (informele) ‘computer-mediated communication’ (CMC) en de specifieke kenmerken ervan. Daarnaast besteden we ook aandacht aan leeftijdspatronen (met focus op de adolescentie) en de impact van sociale netwerken.  Ook het thema identiteitsconstructie is prominent aanwezig.  Finaal passen we alles toe op CMC, via sociale media naar keuze (Twitter, Facebook (Messenger), WhatsApp, Instagram...).  De casestudie vloeit voort uit de bestudeerde vakliteratuur, maar de studenten genieten ruime vrijheid voor de specifieke invulling ervan.