Consecutief tolken: Duits-Nederlands en Nederlands-Duits

Studiegidsnr:2007FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:104
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patricia Linden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

N-D: De studenten oefenen alle vaardigheden in die vereist zijn bij het consecutief tolken van het Nederlands naar het Duits, inclusief notitietechnieken. Hierbij wordt ook ingegaan op de specifieke vereisten bij het tolken naar een vreemde taal. Er wordt daarnaast ook aandacht besteed aan interculturele aspecten en specifieke spreekvaardigheid. De praktijk wordt gerelateerd aan praktijkgericht tolkonderzoek, dat erop gericht is de tolkprestatie te verbeteren.

D-N: Stapsgewijs wordt de techniek van het consecutief tolken aangeleerd: 
a. geheugenoefeningen; 
b. mondelinge weergave van een korte toespraak zonder notities; 
c. het gebruik van notities om korte toespraken te noteren: veel aandacht voor de tekststructuur; 
d. synthetiseren; 
e. mondelinge weergave in het Nederlands: veel aandacht voor spreekvaardigheid en presentatie; 
f. weergave van steeds langere, moeilijkere en sneller gesproken voordrachten. 

De oefeningen worden georganiseerd rond uiteenlopende onderwerpen die worden gepresenteerd in voordrachten (improvisaties, speeches op basis van een tekst of opnames van reële speeches). Ook de studenten worden gestimuleerd speeches voor te bereiden. Geregeld worden er mockconferenties georganiseerd om de praktijk zo goed mogelijk te simuleren. Na elke oefening krijgen de studenten uitvoerige feedback op hun prestaties (deels ook aan de hand van audio- en video-opnames).