Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Energie- en klimaateconomie

Studiegidsnr:2007TEWMHI
Vakgebied:Economisch beleid
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven Van Passel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Energie-economie kan beschouwd worden als een toegepaste economische discipline. In een eerste deel van deze cursus wordt stilgestaan bij het belang, de historiek en de uitdagingen van het energievraagstuk. Belangrijk daarbij is de transitie naar duurzame energieproductie en –consumptie. Inzichten in de economie van  de niet-hernieuwbare bronnen zijn essentieel om de optimale allocatie te begrijpen van olie, gas en steenkool. Ook de impact en de relatie met het klimaat verdient aandacht. Een belangrijke oplossing is de energieproductie op basis van hernieuwbare hulpbronnen. De beperkingen, uitdagingen en beleidsinstrumenten komen aan bod.