II-Simulatie van biochemische processen

Studiegidsnr:2008FTIKOO
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marc Wijnants

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Bij de studie van de (bio)chemische processen moet men deze processen niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief benaderen. Dit leidt tot het gebruik van simulatietechnieken. Simulatietechnieken, toegepast op problemen uit het domein van de (bio)chemische ingenieurstechnieken, vormen het onderwerp van de cursus processimulatie. De simulaties worden uitgevoerd aan de hand van een wereldwijd gekend en industrieel toegepast simulatiepakket, nl. Aspen Plus.