Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Innovatiemanagement

Studiegidsnr:2008TEWMHI
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Johan Braet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Innovatie vormt de hoeksteen van onze Westerse economieën. Zeker sinds de opkomst van de nieuwe economieën (de Bric‐landen, Zuid‐Afrika) als productiespecialisten, zal innovatie nog meer een speerpuntfunctie inhouden om onze economische positie op wereldniveau te kunnen behouden.

Bedrijven worden daarbij gedreven naar een steeds snellere productvernieuwing waarbij het innovatieniveau telkens opmerkelijk moet zijn tov de vorige productlijn of die van de concurrent. Bovendien kan men zich –veel minder dan voorheen‐ absoluut geen missers permitteren.

Zowel het innoveren als economische bedrijfsactiviteit als het beleid (“the policy”) van overheden zijn hierbij vitaal en dienen hand in hand te gaan om geen obstructies te vormen.

Daarom zal deze cursus inzoomen op zowel het innovatieproces als industriële activiteit en het beleidsproces op verschillende bestuurlijke niveaus.

Inleiding. Als inleiding worden enkele basisbegrippen gedefinieerd en enkele theoretische modellen van innovatiestrategie toegelicht.

Verder wordt in de cursus stapsgewijs de inhoud en draagwijdte van een businessplan aangegeven, hoe een idee wordt omgevormd tot een product of zelfs een bedrijfsactiviteit.

A.“Quality assessment” van “science & technology”

We gaan even in op de verschillende types van onderzoek die er bestaan en hoe zij zich relateren tov de eventuele valorisatiepiste. Vervolgens behandelen we de kwaliteitsevaluatie van de onderliggende vinding en/of technologie. Tot slot bekijken we hoe we met metingen en fouten moeten omgaan, om de voorspellingskracht in business plans in de juiste context te kunnen plaatsen.

B. Intellectuele eigendom

Bescherming van de intellectuele eigendom en “Freedom to Operate”. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de manier waarop men een vinding of innovatie kan beschermen. De verschillende systemen worden toegelicht. Innovatie staat of valt bij de “freedom to operate”. In dit gedeelte komen aspecten aan bod die essentieel zijn om de innovatie naar te markt te kunnen brengen. De problematiek van octrooien, “trademarks”, inlicentiëring en confidentialiteit wordt uitvoerig toegelicht.

C. Geïntegreerde Productontwikkeling

Aan de hand van een projectmatige benadering wordt een moderne benadering van productontwikkeling besproken. Snelle en hoogwaardige productontwikkeling moet leiden tot een versnelde vernieuwingscyclus van het productenpalet en een belangrijk competitief voordeel. De studenten vernemen hoe zo’n proces verloopt.

D. Productdefinitie versus markt

In eerste instantie bespreken we methodes om de toegevoegde waarde te bepalen. Er kunnen verschillende modellen gehanteerd worden. Naast de elementaire productpositionering zowel naar de verworven intellectuele eigendom als naar de eigen capaciteiten van het bedrijf toe (engineering, productie,...) gaan we na hoe men met aangepaste businessmodellen de verschillende marktsegmenten van de markt moet inschatten en benaderen. Marktkritische factoren zoals prijsstelling, waardeperceptie, marktpenetratie en concurrentieanalyse komen uitvoerig aan bod.

E. Team

In dit gedeelte gaan we in op de belangrijkste “asset” van innovatieve bedrijven: het team. Bij de bespreking van de teamsamenstelling voor innovatieve projecten worden aspecten zoals complementariteit, “coaching”, selectie, rekrutering, motivatie en engagement uitvoerig besproken. De factor “human capital” wordt in de toenemende kennismaatschappij een beslissend element bij het succesvol realiseren van innovatieve ideeën.

F. “Organisation and Innovation”

Innovatie brengt andere organisatievormen met zich mee. We bekijken de belangrijkste verschillen met klassieke organisaties op het vlak van communicatie, “Knowledge Management”, “Cross Disciplinary Collaboration”, etc.

G. “Business Strategy and Alliances”

We bekijken welke business strategieën er passen om innovatie maximaal tot succes te brengen. Het eerder bepaalde business model moet worden opgebouwd met partnerships. Het kiezen van goede partners ligt meer en meer aan de basis van succesvolle innovatie zowel op het vlak van engineering, productie als marketing en verkoop. Er wordt uitvoerig ingegaan op de elementen die bij een partnerkeuze van cruciaal belang zijn. Net zoals bij de andere “assessments”, zal gebruik gemaakt worden van de SWOT‐analyse.

H. Budget en financiering

We zien hoe aan de hand van een doorgedreven procesanalyse de verschillende budgettaire componenten worden bepaald. De verschillende vormen van innovatiefinanciering, inclusief de “equity”‐financiering worden toegelicht aan de hand van voorbeelden. Een uitgebreid overzicht van de binnenlandse en buitenlandse mogelijkheden zal worden gegeven. De huidige crisis in de financiële wereld en het effect ervan op innovatie wordt besproken.

I. Risicobepaling en simulatie

In dit hoofdstuk belichten we de risicomodellen die vanaf het prille begin van de productcyclus dienen toegepast te worden om de innovatieontwikkeling optimaal te sturen, te monitoren en indien nodig bij te sturen of te aborteren.

J. Business Plan

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe al de vorige elementen worden verwerkt en gecombineerd tot een business plan met inbegrip van een financieel plan.

K. Valuation

Tot slot worden de regels behandeld die in aanmerking komen bij het bepalen van de waarde van innovatie. De studenten zullen een eigen innovatief idee bedenken, dat voorstellen aan hun collega studenten en na een selectie van de x beste dossiers (waarbij x bepaald wordt door het aantal studenten te delen door drie), worden ze –zoveel mogelijk‐ in multidisciplinaire teams onderverdeeld. Zij werken dan in team verder het concrete business plan uit. Dat business plan wordt ingediend ten laatste op de laatste officiële lesdag van de maand december om 17:00 stipt. De indiening gebeurt zowel in digitale vorm als in papieren vorm, wordt gepresenteerd in groep en geëxamineerd op een persoonlijke basis.