Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef met inbegrip van stage

Studiegidsnr:2008WETMAP
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:30
Studiebelasting:840
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jacques Tempere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student voert onder begeleiding van een of meerdere promotoren zelfstandig onderzoek uit binnen een van de vakdomeinen fysica, schrijft hierover een verhandeling, en presenteert de resultaten in de vorm van een lezing. Door middel van de verhandeling dient het persoonlijk werk van de student duidelijk tot uiting te komen. De vorm van de verhandeling volgt deze van een referentiemodel waarin de diverse inhoudelijke aspecten worden weergegeven; o.a. samenvattingen, de gebruikte onderzoeksmethodes en de resultaten ervan, de literatuurgegevens, inleiding en situering van het onderzoek, aanknopingspunten van het onderzoek, bespreking en conclusies, toekomstperspectief. Meer practische aspecten worden verduidelijkt in een bijlage ter beschikking gesteld en geviseerd door de richtingspecifieke onderwijscommissie.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de vereisten gesteld aan de masterproef vindt u in het reglement dat beschikbaar is op de blackboard community Fysica (Bachelor&Master), onder Masterproef/Individueel project/Stage.